ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ AE - Οικονομικά Στοιχεία

Έτος Πωλήσεις Κέρδη προ Φόρων ΕΒΙΤ Ενεργητικό - Παθητικό Ίδια Κεφάλαια
2015 120.7M 11.2M 4.4M 178.8M 112.5M
2016 140.2M 15.1M 2.9M 192.6M 125.6M
2017 140.4M 22.9M 6.2M 205.4M 132.0M
2018 135.6M 3.9M 4.7M 354.7M 126.0M
2019 149.9M 78.5M 5.4M 302.3M 196.6M
2020 163.9M 19.2M 7.6M 301.5M 202.7M